Teleskop Austria Logo
LACERTA GmbH | Wien | Linz
 
BBlogger   Facebook   YouTube   Newsletter   EN   HU   DE   JP
Teleskop Austria Logo
LACERTA GmbH | Wien | Linz
 

Castell UHC Filter 1,25"

(Castell)
48.00 EUR  
L-PRO CCD Filter 2" (IDAS-ähnlich)

(Optolong)
172.00 EUR  
Castell CLS Filter 1,25"

(Castell)
48.00 EUR  
Castell UHC Filter 2"

(Castell)
69.00 EUR  
L-eNhance Schmalbandfilter 2" für Farbkameras

(Optolong)
209.00 EUR  
Castell O-III Filter 2"

(Castell)
74.00 EUR  
Castell O-III Filter 1,25"

(Castell)
52.00 EUR  
Schmalband-Filterset 6,5nm 31mm

(Optolong)
419.90 EUR  
Castell H-Beta Filter 1,25"

(Castell)
82.00 EUR  
O-III Filter 12nm 2"

(Astronomik)
199.00 EUR  
S-II CCD Filter 6nm 36mm

(Astronomik)
299.00 EUR  
UHC DeepSky Filter 2"

(Astronomik)
199.00 EUR  
Castell H-Beta Filter 2"

(Castell)
121.00 EUR  
UHC-E DeepSky Filter 1,25"

(Astronomik)
65.00 EUR  
UHC-S DeepSky Filter 1,25"

(Baader)
79.00 EUR  
O-III CCD Filter 6,5nm 1,25"

(Optolong)
154.90 EUR  
S-II CCD Filter 6nm 1,25"

(Astronomik)
199.00 EUR  
CLS-CCD DeepSky Filter 1,25"

(Astronomik)
99.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 7nm 1,25"

(Optolong)
102.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 6nm 36mm

(Astronomik)
299.00 EUR  
O-III CCD Filter 6nm 36mm

(Astronomik)
299.00 EUR  
Ultra-Narrowband H-Alpha 36mm

(Baader)
331.00 EUR  
UHC-S DeepSky Filter 2"

(Baader)
135.00 EUR  
CLS-CCD DeepSky Filter 2"

(Astronomik)
199.00 EUR  
Castell CLS Filter 2"

(Castell)
69.00 EUR  
O-III CCD Filter 6nm 1,25"

(Astronomik)
199.00 EUR  
O-III Filter 12nm 1,25"

(Astronomik)
99.00 EUR  
O-III DeepSky Filter 1,25"

(Baader)
95.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 6nm 1,25"

(Astronomik)
199.00 EUR  
CLS DeepSky Filter 1,25"

(Astronomik)
69.00 EUR  
L-PRO CCD Filter 1,25" (IDAS-ähnlich)

(Optolong)
116.00 EUR  
O-III CCD Filter 6nm 31mm

(Astronomik)
249.00 EUR  
Ultra-Narrowband O-III 36mm

(Baader)
305.00 EUR  
Ultra-Narrowband S-II 36mm

(Baader)
304.00 EUR  
H-Beta Filter 2"

(Astronomik)
199.00 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 2"

(Astronomik)
299.00 EUR  
CLS DeepSky Filter 2"

(Astronomik)
159.00 EUR  
Schmalband-Filterset 8nm 2"

(Baader)
525.00 EUR  
LPS-D1 Filter 2" (gegen Lichtverschmutzung)

(Hutech)
255.00 EUR  
LPS-D2 Filter 2" (optimiert gegen weiße LED)

(Hutech)
255.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 7nm 2"

(Optolong)
225.90 EUR  
ClearSky Objektivfilter 77mm

(Optolong)
179.90 EUR  
UHC DeepSky Filter 1,25"

(Astronomik)
99.00 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 1,25"

(Astronomik)
129.00 EUR  
H-Beta Filter 1,25"

(Astronomik)
99.00 EUR  
H-Beta DeepSky Filter 1,25"

(Baader)
115.00 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 1,25"

(Optolong)
98.90 EUR  
Orion UltraBlock Filter 1,25"

(Orion)
79.90 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 1,25"

(Astronomik)
129.00 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 1,25"

(Astronomik)
129.00 EUR  
Schmalband-Filterset 8nm 1,25"

(Baader)
335.00 EUR  
Ultra-Narrowband H-Alpha 1,25"

(Baader)
257.00 EUR  
Ultra-Narrowband O-III 1,25"

(Baader)
238.00 EUR  
Ultra-Narrowband S-II 1,25"

(Baader)
236.00 EUR  
H-Alpha Filter 7nm 1,25"

(Baader)
135.00 EUR  
O-III CCD Filter 8,5nm 1,25"

(Baader)
125.00 EUR  
S-II CCD DeepSky Filter 1,25"

(Baader)
112.00 EUR  
Castell H-Alpha Filter 1,25"

(Castell)
88.00 EUR  
S-II CCD Filter 6,5nm 1,25"

(Optolong)
154.90 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 1,25"

(Optolong)
99.90 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 1,25"

(Optolong)
98.90 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 31mm

(Astronomik)
159.00 EUR  
S-II CCD Filter 6nm 31mm

(Astronomik)
249.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 31mm

(Astronomik)
159.00 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 31mm

(Astronomik)
159.00 EUR  
Ultra-Narrowband H-Alpha 31mm

(Baader)
289.00 EUR  
Ultra-Narrowband O-III 31mm

(Baader)
269.00 EUR  
Ultra-Narrowband S-II 31mm

(Baader)
268.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 7nm 31mm

(Optolong)
152.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 36mm

(Astronomik)
170.00 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 36mm

(Astronomik)
170.00 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 36mm

(Astronomik)
170.00 EUR  
Schmalband-Filterset 8nm 36mm

(Baader)
392.00 EUR  
Schmalband-Filterset 6,5nm 36mm

(Optolong)
485.90 EUR  
H-Alpha CCD Filter 7nm 36mm

(Optolong)
148.90 EUR  
UHC-E DeepSky Filter 2"

(Astronomik)
112.00 EUR  
O-III CCD Filter 6nm 2"

(Astronomik)
469.00 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 2"

(Astronomik)
299.00 EUR  
H-Beta CCD Filter 2"

(Astronomik)
251.00 EUR  
O-III DeepSky Filter 2"

(Baader)
165.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 6nm 2"

(Astronomik)
469.00 EUR  
S-II CCD Filter 6nm 2"

(Astronomik)
469.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 2"

(Astronomik)
299.00 EUR  
Ultra-Narrowband H-Alpha 2"

(Baader)
395.00 EUR  
Ultra-Narrowband O-III 2"

(Baader)
365.00 EUR  
Ultra-Narrowband S-II 2"

(Baader)
362.00 EUR  
H-Alpha Filter 7nm 2"

(Baader)
210.00 EUR  
S-II CCD DeepSky Filter 2"

(Baader)
157.00 EUR  
Castell H-Alpha Filter 2"

(Castell)
129.00 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 2"

(Optolong)
158.90 EUR  
ClearSky Objektivfilter 82mm

(Optolong)
188.00 EUR  
O-III CCD Filter 6,5nm 2"

(Optolong)
222.90 EUR  
S-II CCD Filter 6,5nm 2"

(Optolong)
197.00 EUR  
Duhc1  (Castell)   48.00 EUR  
Castell UHC Filter 1,25"
OpLproCCD2  (Optolong)   172.00 EUR  
L-PRO CCD Filter 2" (IDAS-ähnlich)
Dcls1  (Castell)   48.00 EUR  
Castell CLS Filter 1,25"
Duhc2  (Castell)   69.00 EUR  
Castell UHC Filter 2"
OpLeNhance  (Optolong)   209.00 EUR  
L-eNhance Schmalbandfilter 2" für Farbkameras
Doiii2  (Castell)   74.00 EUR  
Castell O-III Filter 2"
Doiii1  (Castell)   52.00 EUR  
Castell O-III Filter 1,25"
OpSHO65CCD-31  (Optolong)   419.90 EUR  
Schmalband-Filterset 6,5nm 31mm
Dhbeta1  (Castell)   82.00 EUR  
Castell H-Beta Filter 1,25"
AsOIII2  (Astronomik)   199.00 EUR  
O-III Filter 12nm 2"
AsSII06CCD36  (Astronomik)   299.00 EUR  
S-II CCD Filter 6nm 36mm
AsUHC2  (Astronomik)   199.00 EUR  
UHC DeepSky Filter 2"
Dhbeta2  (Castell)   121.00 EUR  
Castell H-Beta Filter 2"
AsUHCE  (Astronomik)   65.00 EUR  
UHC-E DeepSky Filter 1,25"
BaUHC  (Baader)   79.00 EUR  
UHC-S DeepSky Filter 1,25"
OpOIII7CCD1  (Optolong)   154.90 EUR  
O-III CCD Filter 6,5nm 1,25"
AsSIICCD6  (Astronomik)   199.00 EUR  
S-II CCD Filter 6nm 1,25"
AsCLSCCD  (Astronomik)   99.00 EUR  
CLS-CCD DeepSky Filter 1,25"
OpH7CCD1  (Optolong)   102.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 7nm 1,25"
AsH06CCD36  (Astronomik)   299.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 6nm 36mm
AsOIIICCD366  (Astronomik)   299.00 EUR  
O-III CCD Filter 6nm 36mm
BA2459453  (Baader)   331.00 EUR  
Ultra-Narrowband H-Alpha 36mm
BaUHC2  (Baader)   135.00 EUR  
UHC-S DeepSky Filter 2"
AsCLSCCD2  (Astronomik)   199.00 EUR  
CLS-CCD DeepSky Filter 2"
Dcls2  (Castell)   69.00 EUR  
Castell CLS Filter 2"
AsOIIICCD6  (Astronomik)   199.00 EUR  
O-III CCD Filter 6nm 1,25"
AsOIII  (Astronomik)   99.00 EUR  
O-III Filter 12nm 1,25"
BaOIII  (Baader)   95.00 EUR  
O-III DeepSky Filter 1,25"
AsH06CCD  (Astronomik)   199.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 6nm 1,25"
AsCLS  (Astronomik)   69.00 EUR  
CLS DeepSky Filter 1,25"
OpLproCCD1  (Optolong)   116.00 EUR  
L-PRO CCD Filter 1,25" (IDAS-ähnlich)
AsOIIICCD316  (Astronomik)   249.00 EUR  
O-III CCD Filter 6nm 31mm
BA2458434V  (Baader)   305.00 EUR  
Ultra-Narrowband O-III 36mm
BA2458429V  (Baader)   304.00 EUR  
Ultra-Narrowband S-II 36mm
AsHb2  (Astronomik)   199.00 EUR  
H-Beta Filter 2"
AsSIICCD2  (Astronomik)   299.00 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 2"
AsCLS2  (Astronomik)   159.00 EUR  
CLS DeepSky Filter 2"
BA2459462  (Baader)   525.00 EUR  
Schmalband-Filterset 8nm 2"
idas-LPSD1-48  (Hutech)   255.00 EUR  
LPS-D1 Filter 2" (gegen Lichtverschmutzung)
idas-LPSD2-48  (Hutech)   255.00 EUR  
LPS-D2 Filter 2" (optimiert gegen weiße LED)
OpH7CCD2  (Optolong)   225.90 EUR  
H-Alpha CCD Filter 7nm 2"
OpCS77  (Optolong)   179.90 EUR  
ClearSky Objektivfilter 77mm
AsUHC  (Astronomik)   99.00 EUR  
UHC DeepSky Filter 1,25"
AsOIIICCD  (Astronomik)   129.00 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 1,25"
AsHb  (Astronomik)   99.00 EUR  
H-Beta Filter 1,25"
BaHb  (Baader)   115.00 EUR  
H-Beta DeepSky Filter 1,25"
OpOIII12CCD1  (Optolong)   98.90 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 1,25"
OrionUHC  (Orion)   79.90 EUR  
Orion UltraBlock Filter 1,25"
AsH12CCD  (Astronomik)   129.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 1,25"
AsSIICCD  (Astronomik)   129.00 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 1,25"
BA2459461  (Baader)   335.00 EUR  
Schmalband-Filterset 8nm 1,25"
BA2459451  (Baader)   257.00 EUR  
Ultra-Narrowband H-Alpha 1,25"
BA2458434T  (Baader)   238.00 EUR  
Ultra-Narrowband O-III 1,25"
BA2458429T  (Baader)   236.00 EUR  
Ultra-Narrowband S-II 1,25"
BaHa17  (Baader)   135.00 EUR  
H-Alpha Filter 7nm 1,25"
BaOIIICCD8-1  (Baader)   125.00 EUR  
O-III CCD Filter 8,5nm 1,25"
BaSII  (Baader)   112.00 EUR  
S-II CCD DeepSky Filter 1,25"
Dhalpha1  (Castell)   88.00 EUR  
Castell H-Alpha Filter 1,25"
OpSII7CCD1  (Optolong)   154.90 EUR  
S-II CCD Filter 6,5nm 1,25"
OpH12CCD1  (Optolong)   99.90 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 1,25"
OpSII12CCD1  (Optolong)   98.90 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 1,25"
AsOIIICCD31  (Astronomik)   159.00 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 31mm
AsSIICCD316  (Astronomik)   249.00 EUR  
S-II CCD Filter 6nm 31mm
AsH12CCD31  (Astronomik)   159.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 31mm
AsSIICCD31  (Astronomik)   159.00 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 31mm
BA2459452  (Baader)   289.00 EUR  
Ultra-Narrowband H-Alpha 31mm
BA2458434U  (Baader)   269.00 EUR  
Ultra-Narrowband O-III 31mm
BA2458429U  (Baader)   268.00 EUR  
Ultra-Narrowband S-II 31mm
OpH7CCD-31  (Optolong)   152.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 7nm 31mm
AsH12CCD36  (Astronomik)   170.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 36mm
AsOIIICCD36  (Astronomik)   170.00 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 36mm
AsSIICCD36  (Astronomik)   170.00 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 36mm
BA2459466  (Baader)   392.00 EUR  
Schmalband-Filterset 8nm 36mm
OpSHO65CCD-36  (Optolong)   485.90 EUR  
Schmalband-Filterset 6,5nm 36mm
OpH7CCD-36  (Optolong)   148.90 EUR  
H-Alpha CCD Filter 7nm 36mm
AsUHCE2  (Astronomik)   112.00 EUR  
UHC-E DeepSky Filter 2"
AsOIIICCD26  (Astronomik)   469.00 EUR  
O-III CCD Filter 6nm 2"
AsOIIICCD2  (Astronomik)   299.00 EUR  
O-III CCD Filter 12nm 2"
AsHbCCD2  (Astronomik)   251.00 EUR  
H-Beta CCD Filter 2"
BaOIII2  (Baader)   165.00 EUR  
O-III DeepSky Filter 2"
AsH06CCD2  (Astronomik)   469.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 6nm 2"
AsSIICCD26  (Astronomik)   469.00 EUR  
S-II CCD Filter 6nm 2"
AsH12CCD2  (Astronomik)   299.00 EUR  
H-Alpha CCD Filter 12nm 2"
BA2459454  (Baader)   395.00 EUR  
Ultra-Narrowband H-Alpha 2"
BA2458434W  (Baader)   365.00 EUR  
Ultra-Narrowband O-III 2"
BA2458429W  (Baader)   362.00 EUR  
Ultra-Narrowband S-II 2"
BaHa27  (Baader)   210.00 EUR  
H-Alpha Filter 7nm 2"
BaSII2  (Baader)   157.00 EUR  
S-II CCD DeepSky Filter 2"
Dhalpha2  (Castell)   129.00 EUR  
Castell H-Alpha Filter 2"
OpSII12CCD2  (Optolong)   158.90 EUR  
S-II CCD Filter 12nm 2"
OpCS82  (Optolong)   188.00 EUR  
ClearSky Objektivfilter 82mm
OpOIII7CCD2  (Optolong)   222.90 EUR  
O-III CCD Filter 6,5nm 2"
OpSII7CCD2  (Optolong)   197.00 EUR  
S-II CCD Filter 6,5nm 2"
 KALENDARIUM
2019-11-11
am 11.November ab 13h35 zieht der Planet Merkur als kleines rundes "Einschussloch" vor der Sonnenscheibe vorbei. Sonnenfilter und Herschelkeile vorbereiten!
mehr Infos

2020-05-14
Kepler Teleskoptreffen (Jugendastronomie) auf der Pretul-Alpe in Ratten (Stmk). Lacerta ist als Sponsor dabei!!!
mehr Infos